سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بی سروسامان

 

السّلام علیکم و رحمةاللّه‌
بسماللّهالرّحمنالرّحیم

و الحمد للّه ربّ العالمین. احمده و استعینه و استغفره و اتوکّل  علیه و اصلّى و اسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما بقیّةاللّه فى الأرضین. و صلّ على ائمّة المسلمین و هداة المستضعفین و حماة المؤمنین.

همهى برادران و خواهران عزیز را دعوت میکنم به رعایت تقواى الهى؛ و تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را، که روز رحمت است، روز مغفرت است، روز اجر و پاداش است براى مؤمنین، براى نیکوکاران، براى کسانى که براى خدا و در راه خدا عملى انجام دادند و حرکتى کردند و دلهاى خود را به خداى رحیم و غفور نزدیک کردند. خدا را شکر میکنیم که یک بار دیگر، یک ماه رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را نصیب ما کرد؛ باید این نعمت الهى را قدر بدانیم.

بحمداللّه ماه رمضان امسال، آنطورى که انسان از خبرها در گوشه و کنار میشنید یا مشاهده میکرد، ماه رمضان مبارکى بود؛ دلها متوجه خدا، متوجه حقیقت و معنویت، قشرهاى مختلف مردم در اجتماعات دینى، در تلاوت قرآن، در شبهاى مبارک و پر خیر و برکت قدر، با توسل خود، با دعاى خود، فضاى معنوىِ مؤثر و ماندگارى را در کشور به وجود آوردند؛ این را باید مغتنم شمرد و بر توفیق آن، خداى متعال را سپاسگزارى کرد.

همچنین مردم در یک بعد دیگر قضیه، که نگاه به مسائل دنیاى اسلام و مسائل امت اسلامى است، از خود حرکت نمایان و درخشانى را نشان دادند و آن، حرکت روز قدس بود؛ یادگار بزرگ امام را گرامى داشتند، از ملت مظلوم فلسطین و از یک مسئلهى اساسى و مهم دنیاى اسلام جانبدارى و حمایت کردند؛ در هواى گرم، با دهان روزه، در راهپیمائى حضور پیدا کردند؛ که جاى سپاسگزارى دارد. از همهى ملت ایران سپاسگزارى میکنیم به خاطر این حرکت بجا و بموقع، که بلاشک تأثیرات بزرگى در دنیاى اسلام خواهد داشت؛ انشاءاللّه.

امسال ملتهاى دیگر هم با ملت ایران بیش از سالهاى قبل هماهنگى و هماوائى داشتند. در برخى از کشورها که تسلط و سیطرهى بازماندگان رژیمهاى طاغوتى مانع میشد از اینکه مردم احساسات خود را در مورد فلسطین بروز بدهند، امسال بحمداللّه مردم توانستند در آن کشورها هم وارد میدان شوند؛ و این جریانى است که انشاءاللّه ادامه خواهد داشت. باید از خداى متعال بخواهیم که عبادات مردم عزیز را در این ماه، با قبول خود و لطف ویژه و خاص خود، ارزش و اعتبار ببخشد؛ همچنان که در دعاى صحیفهى سجادیه آمده است: «یا من یجتبى صغیر ما یتحف به و یشکر یسیر ما یعمل له ... یا من یدنو الى من دنا منه و یا من یدعو الى نفسه من ادبر عنه».(1) این دعائى است که امام سجاد (علیهالسّلام) در مثل امروزى - روز عید فطر - آن را میخواندند و تعلیم دادند که بخوانند.

یک گام به سمت خدا بردارید، خداى متعال شما را به خود نزدیک میکند. آن کسانى که به حقیقت، به معنویت، به خدا و به دین پشت کردهاند، خداى متعال از روى رأفت و رحمت، آنها را دعوت میکند و فرا میخواند؛ این لطف و رحمت الهى است. جوانهاى عزیزمان نورانیتهائى را که در این ماه به دست آوردند، انشاءاللّه براى خود حفظ کنند؛ این ذخیره را براى تمام طول عمر و لااقل براى این یک سال تا عید فطر آینده و تا ماه رمضان آینده، براى خود نگه دارند. انس با قرآن را، توجه به خدا را، ذکر را، حضور در صحنههائى که خداى متعال دوست میدارد بندگانش در آن صحنهها حضور پیدا کنند - چه صحنههاى مربوط به درون خود ما، چه آنچه که مربوط به گسترهى دنیاى اسلام و جامعهى ما و امت اسلامى است - براى خود نگه داریم، حفظ کنیم؛ و خداى متعال هم برکت خواهد داد.

پروردگارا! رحمت و برکت خود را بر این ملت و بر همهى امت مسلمان نازل بفرما. پروردگارا! این ملت عزیز را و همچنین امت اسلامى را بر دشمنانشان پیروز کن. پروردگارا! این رابطهى معنوى و قلبى ما با معنویت را، با روحانیت حقیقى را، روزبهروز بیشتر بفرما.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
قل هو اللّه احد. اللّه الصّمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفوا احد.(2)

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا محمّد و ءاله الطّاهرین و صلّ على امیرالمؤمنین و الصّدّیقة الطّاهره سیّدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطى الرّحمة و امامى الهدى و علىّبنالحسین و محمّدعلىّ و جعفربنمحمّد و موسىبنجعفر و علىّبنموسى و محمّدبنعلىّ و علىّبنمحمّد و الحسنبنعلىّ و الخلف القائم المهدىّ صلواتک علیهم اجمعین و    صلّ على ائمّة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. اوصیکم عباداللّه بتقوى اللّه.

همهى برادران و خواهران نمازگزار را که در این اجتماع عظیم حضور دارید، دعوت میکنم به رعایت تقوا و پرهیزگارى. آنچه که در این خطبه عرض میکنم: یکى دو مسئلهى مربوط به کشور خودمان و جامعهى خودمان یا مربوط به امت اسلامى است. آنچه که مربوط به ماست، در درجهى اول، حادثهى تلخ و مصیبتبار زلزله است براى جمعى از هممیهنان عزیز ما. اگرچه در یک نقطهى از کشور و گروهى از مردم در این حادثه آسیب دیدند، لیکن غم براى همهى مردم کشور است. انسان این را میداند و احساس میکند و تجربهها هم همین را نشان میدهد که مردم کشور ما در برابر یک چنین حوادثى که در گوشهاى از کشور به وقوع میپیوندد، هرگز بىتفاوت نبودهاند؛ در این حادثه هم بحمداللّه مردم وارد شدند و باز هم باید ادامه پیدا کند. حادثه، حادثهى تلخى است؛ ویرانىهاى زیادى است؛ تلفاتى هم وجود داشته است، که مسئولین آمار تلفات و حوادث را ذکر کردند. آنچه که بر عهدهى مسئولین و بر عهدهى آحاد مردم است، کمک به وظائفى است که بر دوش ماست.

بحمداللّه کارهاى خوبى انجام گرفته است؛ انسان وقتى از نزدیک مىبیند، این را مشاهده میکند؛ از کسانى هم که خودشان آسیبدیده هستند، وقتى انسان میپرسد، میداند که کارهاى خوبى انجام گرفته است؛ لیکن کار ادامه دارد؛ وظائف، وظائف سنگینتر و بزرگتر در راه است؛ باید انشاءاللّه مسئولین بتوانند آثار این حادثه را بکلى زائل کنند؛ علاوهى بر این، این را تبدیل کنند به یک وسیلهاى، براى اینکه این منطقه یک صفحهى جدید و درخشانى را انشاءاللّه در زندگى خود شروع کند؛ و آبادانىاى که به آنجا داده میشود، بر اثر تلاش خود مردم و همت مسئولان و همکارىهائى که فىمابین هست، انشاءاللّه بکلى خاطرات اندوهزاى این منطقه را زائل کند.

یک مسئله، مسئلهى روز قدس است. روز قدس، این حرکتى که امام بزرگوار ما آن را آغاز کردند و بحمداللّه روزبهروز بهتر و سالبهسال گرمتر این حرکت ادامه دارد، یک حرکت بسیار عمیق و پرمعنائى است؛ این فقط یک راهپیمائى نیست؛ خونى است که در این روز در رگهاى امت اسلامى میدود؛ علىرغم کسانى که میخواهند مسئلهى فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشى سپرده شود، این مسئله را روزبهروز زندهتر میکند؛ و همین جور خواهد بود. وظائف سنگینى بر دوش مسئولان کشورهاى اسلامى است، که امیدواریم خداوند همه را هدایت کند به آنچه که وظیفهى آنهاست، و کمک کند که بتوانند این وظائف را انجام بدهند.

البته مسائل دنیاى اسلام در این برههى از زمان، مسائل بىنظیرى است. این تحولاتى که در دنیاى اسلام اتفاق افتاده است، تحولات عجیب و تکاندهنده و تعیینکنندهى مسیر امت اسلامى در آینده است. امیدواریم انشاءاللّه همچنان که تاکنون ملتهاى این منطقه توانستهاند کارهاى بزرگى را انجام بدهند و مسئولان کارهاى شایستهاى انجام دادهاند، این آهنگِ رفتار همچنان ادامه پیدا کند و دشمنان امت اسلامى که روزبهروز ترفندهاى خود را پیچیدهتر میکنند و با همهى قوا، با همهى توان، از همهى اطراف وارد این میدان میشوند، نتوانند بر همت امت اسلامى غلبه کنند؛ و البته انشاءاللّه نخواهند توانست غلبه کنند. روزگار تازهاى آغاز شده است، وضع جدیدى در دنیاى اسلام به وجود آمده است، و این وضع بر روى زندگى همهى ملتهاى جهان بتدریج اثر خواهد گذاشت؛ «باش تا صبح دولتت بدمد»؛ انشاءاللّه.

سعى کنیم در تحلیلهامان، در شناخت حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. بدانیم که آمریکا و صهیونیسم دشمنان امت اسلامىاند؛ سردمداران رژیمهاى جبار، دشمنان امت اسلامىاند. اگر دیدیم در یک جائى آنها در یک جهت قرار گرفتند، بدانیم که آن جهت، جهت باطلى است، جهت غلطى است؛ دچار خطاى در تحلیل نشویم. آنها هرگز براى ملتهاى مسلمان دل نمیسوزانند؛ هرچه بتوانند، تخریب میکنند و در روندها اخلال میکنند. امروز همین جنجالهائى که آنها در واقع به راه مىاندازند، اگرچه گاه از زبان بعضى افراد غافل هم تکرار میشود؛ اختلافات مذهبى، اختلافات قومى، اختلافات نژادى و زبانى؛ اینها را عمده میکنند؛ در حالى که در اسلام اینها نیست؛ «انّ اکرمکم عند اللّه اتقیکم»؛(3) همه یکى هستند، همه با هم برادرند. باید همه‌ى ما بیدار باشیم، بصیر باشیم، چشمهامان را باز کنیم، دچار خطاى تحلیل نشویم.
 پروردگارا! به محمد و آل محمد، حرکت عظیم امت اسلامى را به خیر و سعادت عمومى این امت منتهى بفرما. دشمنان امت اسلامى را ذلیل کن.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
والعصر. انّ الانسان لفى خسر. الّا الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات
و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.(4)

والسّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته
 
1) دعاى 46
2) اخلاص: 4-1
3) حجرات: 13
4) عصر: 3-1

 


[ دوشنبه 91/5/30 ] [ 1:11 صبح ] [ کربلایی جواد ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
لینک های مفید
امکانات وب


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 4397
کل بازدیدها: 10158619

طلایه دار